VIBRAČNÍ ŽLABY VZO

 

Vibrační žlabyx středního provedení s typovým označním VZO xxx.yyy ADz jsou vibrační dopravníky, kde xxx označuje šířku dopravního žlabu (v cm) a yyy značí délku (v dm); ADz označuje umístění budiče pod dopravním žlabem (A), provedení dopravní plochy konstrukční (D) a materiálové (z).

Vibrační žlaby jsou určeny pro bezztrátovou dopravu sypkých tříděných i netříděných substrátů s velikostí zrna od cca 0,1 mm. Nejlépe se dopravují suché, ale i velmi abrazivní materiály, jako např. rudniny, štěrk, písek, uhlí, škváry, apod. do teploty až cca 250 °C. Případná vlhkost substrátu nevadí, pokud nedochází k nalepování na dopravní plochu. Zařazením více strojů za sebou lze sestavit i delší dopravní trasy.

Budičem kmitu je dvojice příložných vibrátorů s pracovní frekvencí 16 Hz, umístěných pod dopravním žlabem. Pro transport choulostivých, nebo křehkých materiálů je vhodný budič kmitu s pracovní frekvencí 24 Hz. Dopravní výkon je potom poněkud nižší a také dopravní délka stroje může být nejvýše 5000 mm.

Významným konstrukčním prvkem vibračních žlabů středního provedení je výměnná dopravní plocha žlabu, která chrání dno i boky dopravního profilu proti nadměrnému otěru. Další variantou je odpružená dopravní plocha (typ "sendvič" - označení ADH), která zvyšuje odolnost materiálu, výrazně snižuje hluk vznikající při dopravě některých substrátů a zmenšuje otěr.

Dopravníky je možno hermetizovat a docílit tak bezprašného provozu.

Další možnou konstrukční úpravou je případné provedení vnitřních podélných přepážek na dopravním žlabu, což umožňuje dopravovat paralelně více druhů materiálu nebo dělit tok materiálu do několika proudů.

Dopravníky se dodávají pružně uložené a podle přání zákazníka buď v provední podepřeném, zavěšeném nebo v kombinaci obou.

Nosné konstrukce, na které se přes pružné uložení přenášejí dynamické účinky vibračního dopravníku, je nutno dimenzovat s uvážením nejen statického a dynamického zatížení, ale je nutno vzít v úvahu i krátkodobé zvýšení dynamických účinků, které zejména při doběhu stroje mohou dosáhnout až pětinásobku ustálené provozní hodnoty.

Pro tyto případy je žádoucí vybavit dopravník modulem dynamického brždění (typ. označení BDB), kterým lze téměř okamžitě zastavit vibromotory a tak eliminovat výše uvedné vlivy.

Jmenovité dopravní množství uvedné v tabulce je porovnávací hodnotou, která platí pro suchý hrubozrnný písek, horizontální polohu stroje a zaplnění dopravního průřezu žlabu materiálem do cca 80%, tj. vrstva materiálu vysoká cca 200 mm. Skutečnou hodnotu dopravního množství může ovlivnit řada faktorů, zejména vlastnosti dopravovaného materiálu, sklon stroje vyšší než + 5° (se snížením výkonu lze případně dopravovat až do sklonu cca 10°). Maximální velikost jednotlivých zrn nesmí přesáhnout 1/4 až 1/3 šířky dopravního žlabu.

Vibrační dopravníky dosahují nejlepšího výkonu při optimálních pracovních parametrech. Nastavení výrazně jiných hodnot přináší řadu problémů a může vést až k destrukci stroje.

Pro konkrétní aplikace vibračních dopravníků poskytujeme zákazníkům technické konzultace.

 

Technické parametry

VYBRAČNÍ ŽLABY VZO tabulka
VZO