VIBRAČNÍ TRUBKY VTO

 

Vibrační trubky s typovým označením VTO xxx.yyy AAA (BAA) jsou vibrační dopravníky, kde xxx označuje jmenovitý průměr dopravní trubky (v cm) a yyy značí délku (v dm); AAA (BAA) označuje umístění budiče pod (nad) dopravní trubkou a provední dopravníku.

Vibrační trubky jsou určeny pro bezprašnou, bezztrátovou dopravu sypkých tříděných i netříděných substrátů s velikostí zrna cca nad 0,1 mm. Nejlépe se dopravují suché, zrnité materiály, jako např. rudniny, štěrk, písek, nerostné substráty, obilí, apod. do teploty až cca 200 °C. Případná vlhkost substrátu nevadí, pokud nedochází k nalepování na dopravní plochu. Zařazením více strojů za sebou lze sestavit i delší dopravní trasy.

Budičem kmitů těchto dopravníků je dvojice příložných vibrátorů s pracovní frekvencí 24 nebo 48 Hz, umístěných pod (nad) dopravní trubkou.

Krátké typy vibračních trubek lze použít jako podavače substrátů při vynášení ze zásobníků, jímek, násypek, apod.

Konstrukce dopravní části je kompaktní s přivařenou konzolou, což umožňuje dosáhnout větších dopravních délek a umístění průběžných násypů prakticky v kterémkoli místě dopravní trubky (u proved. AAA).

Dopravníky se dodávají pružně uložené a podle přání zákazníka buď v provedení podepřeném, zavěšeném, nebo v kombinaci obou.

Dopravníky mohou mít různá provedení násypů a výsypů a lze tak realizovat různá uspořádání dopravních uzlů a linek.

Nosné konstrukce, na které se přes pružné uložení přenášejí dynamické účinky vibračního dopravníku, je nutno dimenzovat s uvážením nejen statického a dynamického zatížení, ale je nutno vzít v úvahu i krátkodobé zvýšení dynamických účinků, které zejména při doběhu stroje může dosáhnout až pětinásobku ustálené provozní hodnoty.

Pro tyto případy je žádoucí vybavit dopravník modulem dynamického brždění (BDB), kterým lze téměř okamžitě zastavit vibrátory a tak eliminovat výše uvedené vlivy.

Jmenovité dopravní množství uvedené v tabulce je porovnávací hodnotou, která platí pro suchý hrubozrnný písek, horizontální polohu stroje a zaplnění dopravního průřezu trubky materiálem cca do 50%. Skutečnou hodnotu dopravního množství může ovlivnit řada faktorů, zejména vlastnosti dopravovaného materiálu, sklon stroje vyšší než + 5°(se snížením výkonu lze případně dopravovat až do sklonu cca +10°). Maximální velikost jednotlivých zrn nesmí přesáhnout 1/4 až 1/3 průměru dopravní trubky.

Vibrační trubky dosahují nejlepšího výkonu při optimálních pracovních parametrech. Pro konkrétní aplikace vibračních dopravníků poskytujeme zákazníkům technické konzultace.

         

 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vibrační třídiče TEA TABULKA 1
Vibrační trubky VTO TABULKA 2